Badd Oga

Beaver Trap Trail 350

Långdistans

Draghundstävlingar för alla från turåkerare till proffs med sprint, medel och långdistans. Norråker - Saxvattnet - Saxnäs

 

Anmälan/ Signing up  >>>> 

Chiplist  >>>> Ska vara ifylld till registrering

 

BTT 350 är en långdistanstävling med två vildmarkscheckpoints och en checkpoint i Saxnäs som är tillgänglig för handlers.

Incheckning och veterinärbes på onsdag 18/3, start i Norråker torsdagmorgon 19/3 kl 06:00 med målgång fredag o lördag. Spåren kommer att vara varierande med skogs- och fjällterräng, vi kommer att använda oss av befintliga skoterleder i så hög utsträckning som möjligt.

Två obligatoriska vilor, 6 tim på checkpoint 1 el 2, 4 tim + utjämningstid på checkpoint 3. CHP1 är Saxvattnet1, CHP2 Saxnäs, CHP3 Saxvattnet2.

Halm, vatten och vilotält finns på samtliga CHP.

Etapplängder: Etapp1 Norråker - Saxvattnet 1, 92km. Saxvattnet1 - Saxnäs, 104km. Saxnäs - Saxvattnet2, 78km. Saxvattnet2 - Norråker Mål 55km.

GPS-spår för BTT350. Filen laddas ned till datorn och kan sedan föras över till din GPS-enhet.

Klasser : 8 och 12-spann.

Anmälan öppnas den 10 januari och är öppen fram till 28/2, efteranmälan till 15/3 med förhöjd avgift. (se nedan) 

Reptider
Banan är ganska krävande med stigningar och öppen fjällterräng. Vi har "reptider" för passering av checkpoints och mål enligt nedan av säkerhets och logistiska skäl.
Lämna checkpoint Mountain Lodge Saxnäs senast 2015-03-20 kl 16:00
Lämna checkpoint Saxvattnet 2 senast 2015-03-21 kl 03:00
Tiden är räknad utifrån en snitthastighet på 7 km/h och obligatorisk vila.

Anmälan Beaver Trap Trail 350

För att få starta i BTT måste du vara minst 18 år på startdagen, ha giltig tävlingslicens och hundarna måste vara vaccinerade och chipmärkta.

För svenska förare gäller dessutom krav på Grönt kort.

Max. antal deltagande ekipage: 30 spann.

Instruktioner för att anmäla dig

Var noga med att uppge namn och adress. Fyll gärna i information om dig själv, dina tävlingserfarenheter, eventuell hemsideadress.
Det är trevligt om du skickar med en bild på dig själv!

Betala din anmälan

Betala anmälningsavgiften.
VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser.
Din anmälan godkänns och annonseras på deltagarlistan först efter att startavgiften är betalad


Startavgiften betalas till:
SPHK NN / Beaver Trap Trail
Handelsbanken, Sverige
Bankgiro: 389-7410
IBAN: SE31 6000 0000 0006 8353 5412
BIC code (SWIFT): HANDSESS
2000 SEK
Efter 15 mars 2015 höjes startavgiften med 500 SEK 

Väntelista och Återbetalning

Riktlinjer för eventuel väntelista: Vid mer än 30 anmälda spann erbjuds föraren att registrera sig på väntelista i tur och ordning efter anmälan. Kontakt tas direkt till föraren vid ev. återbud och föraren måste svara inom 48 timmer före 28/2 2015 och inom 24 timmar efter 28/2 2015. Erhålls inget svar inom angiven tidsram går turen och frågan till nästa förare på väntlistan. Information om plats på väntlistan kan fås vid kontakt till rickard@beavertraptrail.se

Vid fler än 30 anmälda spann är det datum på inbetalningskvitto som avgör vem som kommer på startlistan, detta för att inte missgynna utländska förare. I händelse av att fler förare har betalat på samma datum sker lottning av de sista platserna. Återbetalning sker till de förare som inte kommer på startlistan utan avdraget på 500 kr. Om detta inträffar tas kontakt direkt till den/de berörda förarna.

 T.o.m den 28/2 2015 återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag à 500 kr vid avanmälan. Efter den 28/2 2015 återbetalas inga startavgifter.

Byte av förare eller klassbyte kostar 500 kr

Inför veterinärbesiktning

Blankett med hundarnas chipnummer lämnas i samband med veterinärbesiktning.
Tävlingen körs på egen risk. 

För mer information eller frågor kontakta:
rickard@beavertraptrail.se

 

Karta över Norråker
Karta över Saxnäs
Vägbeskrivning Norråker - Saxnäs Onlinekarta / PDF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

English

BTT 350 is a long distance race with two wilderness checkpoints and checkpoint in Saxnäs available to the handlers. 

Check-in and vetcheck on Wednesday 18/3, start is in Norråker Thursday morning 19 mar kl 06:00 with the finish Friday o Saturday. The tracks will be varied with woods and mountain terrain, we will use existing snowmobile trails as far as possible.

Two compulsory vilor, 6 h at checkpoint 1 or 2, 4 hr + equilibration at the checkpoint 3. CHP1 is Saxvattnet1, CHP2 Saxnäs, CHP3 Saxvattnet2.

Straw, water and sleeping tent available on all CHP.

Leg lengths: Stage 1 Norråker - Saxvattnet 1, 92km. Saxvattnet1 - Saxnäs, 104km. Saxnäs - Saxvattnet2, 78km. Saxvattnet2 - Norråker finish 55km.

The trail will be available for download from 28/2. 

Classes: 8 and 12-dog team. 

Registration opens on 10 January and is open until 28 feb, after notification to 15 mar. 

Notification Beaver Trap Trail 350
In order to start the BTT you must be at least 18 years on the start day, to have a valid racing license and dogs must be vaccinated and chipmarked.

For the Swedish driver applies also requires Green Card.

Max. number of participating vehicles, with 30 spans.

GPS-tracks for BTT350. The file will download to your computer and you may then transfer it to your GPS device.

"Rope-times"
The trail is rather demanding with big climbs and open mountain terrain. For the security and logistik of the comopetition there is "rope-times" as described below.
Leaving checkpoint Mountain Lodge Saxnäs no later then 2015-03-20 at 16:00
Leaving checkpoint Saxvattnet 2 no later then 2015-03-21 at 03:00
The time is calculated with a avarage speed of 7 km/h and the obligatory rest. 

Instructions for signing up:

Be sure to provide your name and address. Please fill in information about yourself, your racing experience, any website address.
It's nice if you send a picture of yourself!

Upon payment of the entry fee:

IMPORTANT! Do not forget to specify which DRIVERS payment relates.
Your application is accepted and advertised on the roster until after the entry fee is paid

The starting fee is payable to:
SPHK NN / Beaver Trap Trail
Handelsbanken, Sweden
Bank account: 389-7410
IBAN: SE31 6000 0000 0006 8353 5412
BIC code (SWIFT): HANDSESS
2000 SEK
After March 15, 2015 raised the entry fee of 500 SEK 

Waiting list and Refund
Guidelines for eventuel waiting list: If more than 30 entries range offers the driver to register on the waiting list in the order of notification. Contact is made directly to the driver in the event. cancellation and the driver must respond within 48 hours before 28/2 2015 and within 24 hours after 28/2 in 2015. Is obtained no response within this time frame, the tour and the question to the next driver on the waiting list. Information about the place on the waiting list can be obtained by contacting the rickard@beavertraptrail.se

If more than 30 entries span is the date of the deposit slip that determines who comes on the start list, in order not to penalize foreign drivers. In the event that more drivers have paid on the same date by drawing lots of the last places. Reimbursement is made to the drivers who did not come on the start list without deduction of $ 500. If this occurs, contact is direct to the / the drivers concerned.

Tom 28/2 2015 refundable application fee with a deduction of 500 - Customised by cancellation. After the 28/2 2015, medical certificates alternative veterinary certificate on the span submitted to the organizer in the original later than 14 days after the competition's final day in order to gain entry fee with a deduction of 500, - EUR refunded.

Prior veterinary
Form with dogs chip number provided in conjunction with veterinary inspection.
The race is at your own risk. 

For more information or questions, please contact:
rickard@beavertraptrail.se

Map for Norråker
Map for Saxnäs
Road map for Norråker - Saxnäs Online map / PDF