Vila pa spar

BTT Open sprint & medeldistans

Draghunds-SM släde 2015

Draghundstävlingar för alla från turåkerare till proffs med sprint, medel och långdistans. Norråker - Saxvattnet - Saxnäs

19-21/3 2015 är BTT Open och Norråker värdar för Öppna draghunds-SM ( A,B,C hundar) för slädklasserna i sprint och medeldistans samt lina lång på banor från 5 - 50 km. Dragprovsmeriteringar för de Siberian Husky. 

SpY2 och SpY3 5 km, Sp4 9,6 km, Sp6 12,5km, Sp8 15,8km, SpU 23,2km , MD6, 12 49,3km, NMS2 23,2km, NWS2 18,2km, NMS1 12,5km, NWS1 9,6km, NMP4 23,2km, NWP4 18,2km, NMP1 12,5km, NWP1 9,6km, HDP och HDS 9,11 5km. 

Sträckorna kan komma att ändras beroende på snötillgång.

Slädklasserna kör tre dagar, pulka och linklasserna kör en dag per klass.

Karta över byn med det viktigaste platserna hittar ni på www.beavertraptrail.se

Veterinärbesiktning och incheckning sker onsdag 18/3 hela dagen, exakta tider för detta kommer upp på www.beavertraptrail.se  OBS ! inga besiktningar av hundar under tävlingsdagarna.

Invigningen sker på torget i byn onsdag 18/3 kl 20:00.

Anmälningar görs på draghundsport.se, utländska förare anmäler per mail rickard@beavertraptrail.se 

Körschema för klasserna:

Första start tosd,fred,och lördag kl 09:00

Torsdag 19/3:
NMS2, NWS2, SpY2, SpY3, Sp4J, Sp2, Sp4, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12

Fredag 20/3:
NMS1, NWS1, NMP4, NWP4, HDP9, HDP11, SpY2, SpY3, Sp4J, Sp2, Sp4, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12

Lördag21/3
NMP1, NWP1, HDS1, HDS11, SpY2, SpY3, Sp4J, Sp2, Sp4, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12

Startavgiften: Släde 800 kr, 400 kr ungdom. Pulka/Lina 400 kr, ungdom 200 kr (efteranmälan +500 kr) Ev.barnklass gratis.

Anmälning kan göras så snart vi lagt ut på draghundsport fram till 28/2 (efteranm 1/3 - 15/3).

BTT Open körs samtidigt med BTT classic, BTT 100 och BTT 350, alla klasser har gemensam startplats, målgången under lördagen kommer alla klasser att gå i mål under byns vintermarknad.

Anmälan HÄR>>

Chiplista HÄR>> Ska vara ifylld till registreringen

Betala din anmälan

VIKTIGT! Glöm inte att ange vilken FÖRARE betalningen avser.
Din anmälan godkänns först efter att startavgiften är betalad

Startavgiften betalas till:
SPHK NN / Beaver Trap Trail
Handelsbanken, Sverige
Bankgiro: 389-7410
IBAN: SE31 6000 0000 0006 8353 5412
BIC code (SWIFT): HANDSESS
800 SEK
Efter 1 mars 2015 höjes startavgiften med 500 SEK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

English

19-21 / 3 2015 are BTT Open and Norråker hosts to sleddog Open swedich Championship (A, B, C dogs) for sledclass in sprint and middle-distance and skijoring long on tracks 5-50 km. Working test for the purebreded dogs. 

SpY2 och SpY3 5 km, Sp4 9,6 km, Sp6 15,2km, Sp8 19,6km, SpU 25km , MD6, 12 50km, NMS2 25km, NWS2 19,9km, NMS1 15,4km, NWS1 9,6km, NMP4 25 km, NWP4 19,9 km, NMP1 15,4km, NWP1 9,6km, HDP och HDS 9,11 km.

Sled runs for three days, pulka and skijoring are running a day per class.

Map of the village with the main sites can be found on www.beavertraptrail.se

Veterinary inspection and check-in is Wednesday, 18 mars all day, exact times for this comes up on www.beavertraptrail.se

NOTE: no inspections of dogs during competition days.

The opening ceremony takes place on the square in the village at 18 mars  20:00.

Starting order:

First start Thursday, Friday and Saturday at 09:00

Thursday 19/3:
NMS2, NWS2, SpY2, SpY3, Sp4J, Sp4, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12

Friday 20/3:
NMS1, NWS1, NMP4, NWP4, HDP9, HDP11, SpY2, SpY3, Sp4J, Sp4, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12

Saturday 21/3
NMP1, NWP1, HDS1, HDS11, SpY2, SpY3, Sp4J, Sp4, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12

Class info and notifications will be posted on www.draghundsport.se 

Starting fee: Sledge 800 SEK, 400 SEK youngster. Nordic, Skijoring 400 SEK, 200 SEK youngstrer (after notification +500 SEK)  Children free

Registration can be done as soon as we put out on slädhundsport.se to 28/2 (after notification 1/3 - 15/3). Not Swedish licenses to rickard@beavertraptrail.se

BO is running simultaneously with classic BTT, BTT BTT 100 and 350, all classes have a common starting point, the finish line during Saturday classes will all be going in goal during the village's winter market. 

Registration HERE>>

Chiplist HERE>> To be filled in before Registration

 

Pay your registration

IMPORTANT! Do not forget to specify which DRIVERS payment relates.
Your registration is accepted only after the entry fee is paid
The starting fee is payable to:
SPHK NN / Beaver Trap Trail
Handelsbanken, Sweden
Bank account: 389-7410
IBAN: SE31 6000 0000 0006 8353 5412
BIC code (SWIFT): HANDSESS
800 SEK
After March 1 2015 raised the entry fee of 500 SEK